U bent hier

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Community PlanPoint

 

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het online platform ‘Community PlanPoint’, dat tot stand is gebracht door Déhora Consultancy Group B.V. te Amsterdam, geregistreerd bij de KvK onder nummer 33193627, hierna aangeduid als: PlanPoint.

 

1. Doel PlanPoint

 

1.1. Déhora heeft een platform opgezet onder de naam ‘PlanPoint’ (met als doel een ontmoetingsplek te creëren voor professionals die betrokken zijn bij het onderwerp planning in brede zin.

 

1.2. PlanPoint ondersteunt de missie van de Déhora. Déhora wil haar positie als thoughtleader op gebied van planning ook via PlanPoint uitdragen.

 

1.3. Op PlanPoint worden onder andere nieuws en achtergrondinformatie gepubliceerd. Verder wordt onder meer de mogelijkheid gegeven om zelf een bericht op PlanPoint te plaatsen en een profiel te creëren.

 

2. Gebruiksvoorwaarden PlanPoint

 

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien je deelnemer wordt van PlanPoint.

 

2.2. Déhora is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Als de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal hiervan melding worden gedaan op PlanPoint en zullen de nieuwe gebruiksvoorwaarden op PlanPoint worden gepubliceerd.

 

3. Deelnemerschap

 

3.1. Om deel te nemen aan PlanPoint, om een profiel te creëren of anderszins actief te zijn op PlanPoint, moet je je eenmalig registreren door opgave van -minimaal- naam, e-mailadres en wachtwoord.

 

3.2. Je mag als gebruiker maar onder één account actief zijn.

 

3.3. Je moet als gebruiker 18 jaar of ouder zijn.

 

3.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op veilige wijze bewaren van je gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan je gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen te verstrekken. Verder dien je adequate maatregelen te treffen om ongeautoriseerd beheer van je account te voorkomen. Indien desondanks sprake zou zijn van ongeautoriseerd gebruik van je account, kun je via een bericht op PlanPoint de Contentmanager verzoeken je account te blokkeren.

 

3.5. Je kunt je account te allen tijde beëindigen door de Contentmanager via een bericht op PlanPoint te verzoeken je account te beëindigingen. Daarmee is een door jou aangemaakt profiel niet langer toegankelijk op PlanPoint, hetgeen echter niet betekent dat er geen kopieën meer circuleren op internet die door zoekmachines gevonden kunnen worden. Door jou geïnitieerde discussies en geplaatste reacties zullen ook na beëindiging van je account toegankelijk blijven voor bezoekers van en deelnemers aan PlanPoint.

 

3.6. Déhora streeft naar een beschikbaarheid (‘uptime’) van PlanPoint van 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar geeft geen garanties ten aanzien van deze beschikbaarheid.

 

4. Profielen

 

4.1. In een profiel kun je aangeven wie je bent. Je kan er hier ook voor kiezen om een profielfoto toe te voegen.

 

5. Algemene gebruiksregels

 

5.1. Je maakt op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico gebruik van PlanPoint.

 

5.2. Je activiteiten op PlanPoint dienen in overeenstemming te zijn met de wet of andere daaruit voortvloeiende regelingen. Meer in het bijzonder dien je de geldende wetten en daaruit voortvloeiende regelingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen.

 

5.3. Je activiteiten op PlanPoint dienen te allen tijde in overeenstemming te zijn met de PlanPoint huisregels als uiteengezet in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden.

 

6. Huisregels

 

6.1. Deelnemers kunnen op PlanPoint bijdragen leveren. Voor bijdragen geldt in algemene zin dat deze opbouwend en betamelijk moeten zijn. In ieder geval dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 

i. Gebruik een gebruikersnaam, profielfoto en/of handtekening die niet door anderen als

aanstootgevend kan worden ervaren en geen provocerende of discriminerende uitingen bevat;

 

ii. Bijdragen dienen binnen de grenzen van de wet te zijn;

 

iii. Bijdragen mogen geen haat zaaien of oproepen tot geweld;

 

iv. Bijdragen dienen respectvol te zijn: geen discriminatie, niet onnodig kwetsend, geen

intimidatie, geen fanatisme, geen uitingen van agressie, niet treiteren of aanzetten tot

treiteren;

 

v. Bijdragen mogen niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard zijn en geen

links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch, gewelddadig of

ander illegaal materiaal;

 

vi. Bijdragen dienen niet-commercieel te zijn: geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering;

 

vii. Bijdragen mogen geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten of andere informatie die een privacy- of beveiligingsrisico vormt voor derden;

 

viii. Neem geen persoonsgegevens op van anderen, zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens

en foto’s, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van deze personen hebt

ontvangen, of van hun wettelijke vertegenwoordigers, indien deze personen de leeftijd

van 16 jaar nog niet hebben bereikt;

 

ix. Bijdragen mogen geen door derden auteursrechtelijk beschermd werk bevatten;

 

x. Bijdragen mogen geen informatie bevatten of promoten waarvan de deelnemer weet

of kan vermoeden dat deze vals of misleidend is;

 

xi. Bijdragen mogen geen foto of video van een derde bevatten zonder uitdrukkelijke

toestemming van deze persoon om de bijdrage te plaatsen;

 

xii. Probeer bijdragen kort en bondig te houden en zo begrijpelijk mogelijk voor anderen;

 

xiii. Deelnemers mogen geen virussen uploaden en/of 'bots', 'worms' of enige andere

computercodes, -bestanden of -programma’s gebruiken die de werking van bepaalde

computersoftware of -hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt of op enige wijze

toestaat een computer of computernetwerk zonder toelating te gebruiken of er

toegang toe te krijgen;

 

xiv. Bijdragen mogen geen scheldwoorden of een overvloed aan leestekens en

hoofdletters bevatten.

 

6.2. Indien je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en meer in het bijzonder met de huisregels als weergegeven in artikel 6.1, kan dit leiden tot het verwijderen van jouw account en profiel of zelfs tot het doen van aangifte bij politie.

 

6.3. De huisregels zijn terug te vinden op de site van PlanPoint.

 

7. Contentmanager

 

7.1. Déhora stelt een Contentmanager aan die, indien nodig, ingrijpt in de

berichtgeving en discussies op PlanPoint en in de op PlanPoint geplaatste bijdragen.

 

7.2. Reacties op PlanPoint mogen door de Contentmanager worden geredigeerd en ingekort. Indien de reacties in strijd zijn met de regels genoemd in artikel 6.1, kunnen deze door de Contentmanager worden verwijderd.

 

7.3. Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als Contentmanager of berichten te plaatsen die doen lijken dat je werkzaam bent bij PlanPoint, terwijl je dat niet bent.

 

8. Intellectuele Eigendomsrechten & licenties

 

8.1. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht, op je bijdragen op PlanPoint, je profiel, of op andere door jou vervaardigde en op PlanPoint gepubliceerde bijdragen blijven bij jou berusten.

 

8.2. Je verleent PlanPoint toestemming om de door jou daarop gepubliceerde bijdragen openbaar te maken en te verveelvoudigen.

 

9. Vrijwaring

 

9.1. Je verklaart dat je het volledige auteursrecht op jouw bijdragen bezit. Je vrijwaart daarmee PlanPoint tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van deze bijdragen.

 

9.2. Je vrijwaart PlanPoint tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade en/of kosten die voortvloeien uit of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden of handelen in strijd met de wet.

 

10. Uitsluitingen & Aansprakelijkheid

 

10.1. PlanPoint sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor uitlatingen, publicaties of ander

handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op PlanPoint.

 

10.2. PlanPoint sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor inbreuken op je rechten, die hebben plaatsgevonden door gebruikmaking van de faciliteiten die PlanPoint biedt.

 

10.3. PlanPoint is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn ontstaan door gebruik van PlanPoint of door uitlatingen die op PlanPoint zijn gedaan of die op andere wijze verband houden met PlanPoint.

 

10.4. Indien op PlanPoint links naar andere websites heeft opgenomen, betekent dit niet dat zij instemt met de inhoud en werkwijze van betreffende sites.

 

10.5. De PlanPoint is een vrijplaats voor meningen en opinie. Posts van anderen dan PlanPoint hoeven niet de mening van PlanPoint weer te geven.

 

11. Privacy

 

11.1. PlanPoint behandelt je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

 

12. Beëindiging

 

12.1. Indien PlanPoint op enig moment wordt beëindigd, zal het materiaal dat daarvan deel heeft uitgemaakt, daaronder mede begrepen jouw bijdragen en werk, ofwel worden bewaard voor archiefdoeleinden, ofwel geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, dit ter beoordeling van PlanPoint.

 

13. Toepasselijk recht & geschillen

 

13.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en de eventuele hieruit voortvloeiende geschillen is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslechting bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.