U bent hier

Disclaimer

 

Disclaimer
 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan PlanPoint.nl (onderdeel van PlanPoint ) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. PlanPoint aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Voorwaarden
De inhoud van deze website wordt gemodereerd en PlanPoint.nl behoudt het recht reacties met racistische, discriminerende, beledigende of anderzijds provocerende inhoud zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Voorts is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, inbreuk te maken op rechten van derden, de privacy van andere gebruikers te schenden, aan te zetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen of ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of PlanPoint.nl. PlanPoint  kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

PlanPoint  garandeert noch ondersteunt enige producten of enige diensten genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en of aangepast. PlanPoint  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. PlanPoint is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor de disclaimer, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot PlanPoint.nl en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij PlanPoint  PlanPoint behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij PlanPoint .

PlanPoint  heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van PlanPoint , sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden of auteursrecht.