U bent hier

Privacybeleid

Privacy Statement

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met (een onderdeel van) PlanPoint, legt PlanPoint gegevens vast. PlanPoint acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. PlanPoint conformeert zich daarom aan zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. PlanPoint zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. PlanPoint is niet verantwoordelijke voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door PlanPoint gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van PlanPoint en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruikmaken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:

PlanPoint
T.a.v. Afdeling Marketing

A.J. Ernststraat 595-K

1082 LD Amsterdam